Bài dài

Trước khi thi.
A: Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa?
B: Rồi. Nhưng bài dài quá !
A: Thì bạn chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng.
B: Mình đâu có học thuộc lòng, Mình chép vào cuộn giấy để "quay". Kẹt cái dài quá!

Bình luận