Tin nhảm

Nhà kia nuôi gà, bị chồn bắt mất nhiều, gài bẫy, đánh bả hoài vẫn không được. Có thầy phù thuỷ biết nhà này hay tin nhảm, bèn đến gạ:
- Chồn bắt mất nhiều gà lắm hử? Muốn trị tôi trị cho.
Chủ nhà bằng lòng. Thầy dặn:
- Ngày mai, bày một thúng gạo nếp, một rá đậu xanh đồ lên, tôi sẽ đến làm một mâm bánh cúng thần chồn!
Hôm sau, thầy đến, lấy sôi nặn đủ loại chồn, chồn lớn, chồn bé, chồn mẹ, chồn con rồi nặn một con thật to để giữa mâm, gọi là Thần Chồn. Thầy bưng mâm bánh đặt lên bàn thờ, bảo chủ nhà ra lạy, còn thầy thì đứng cầm thẻ hương ở tay niệm thần chú:
"Chồn đèn, chồn cáo, láo nháo ăn gà, tao chẳng có tha, tao tra vào đãy!"
Vừa đọc, vừa bắt từng con bỏ vào đãy. Vợ chủ nhà trông thấy, tiếc của cũng khấn:
"Chồn nào chồn nấy, tôi cũng lấy một con."
Rồi lấy luôn con chồn to nhất giữa mâm, đi vào nhà.

Bình luận