Truyện Kể Danh Nhân Lịch Sử Trung Quốc

Thể loại: Lịch Sử ;Danh Nhân
Tác giả : Khuyết Danh
  • Lượt đọc : 778
  • Kích thước : 1.29 MB
  • Số trang : 306
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 435
  • Số lượt xem : 3.256
  • Đọc trên điện thoại :
Truyện Kể Danh Nhân Lịch Sử Trung Quốc gồm có:
Ban Siêu Đầu Bút Tòng Nhung
Lão Đang Ích Tráng
Vương Mãng Cải Chế
Chiêu Quân Xuất Tái
Trương Khiên Thông Tây Vực
Vệ Thanh Và Hoắc Khứ Bệnh
Phi Tướng Quân Lý Quảng
Lã Hậu Chi Loạn
Tiêu Tào Lưỡng Tướng Quốc
Bá Vương Biệt Cơ
Tiêu Hà Đêm Trăng Đuổi Hàn Tín
Hồng Môn Yến Kinh Hồn Bạt Vía
Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ
Trần Thắng Và Ngô Quảng Dựng Cờ Khởi Nghĩa
Tần Thủy Hoàng Thống Nhất Trung Nguyên
Kinh Kha Thích Tần Vương
Kỳ Hóa Khả Cư
Tín Lăng Quân Thiết Phù Cứu Triệu
Mao Toại Tự Tiến
Triệu Quát Chỉ Thượng Đàm Binh
Hoàn Bích Quy Triệu
Khuất Nguyên Ái Quốc Đầu Giang
Trương Nghi, Liên Hoành Tán Liên Minh
Mạnh Thường Quân Dưỡng Khách
Triệu Vũ Linh Vương, Hồ Phục, Kỵ Xạ
Tôn Tẫn - Bàng Quyên Đấu Trí
Thương Ương Nam Môn Lập Mộc
Tam Gia Phân Tấn
Phạm Lãi Và Văn Chủng
Câu Tiễn Nếm Mật Nằm Gai
Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc
Ngũ Tử Tư Quy Báo Sở Vương Thù
Sở Trang Vương Nhất Minh Kinh Nhân
Tần Mục Công Tranh Bá
Công Tử Trọng Nhĩ Lưu Vong
Tống Tương Công Ngu Xuẩn
Tề Hằng Công Cửu Hợp Chư Hầu
Quản Bào Chi Giao
Phong Hỏa Hí Chư Hầu
Quốc Nhân Bạo Loạn
Chu Công Phụ Thành Vương
Chu Vũ Vương Phạt Trụ
Chu Văn Vương Phỏng Hiền
Sự Tàn Bạo Vô Đạo Của Vua Trụ
Đệ Nhất Hiền Tướng Y Doãn
Hạ Kiệt Và Thương Thang
Đại Vũ Trị Thủy
Nghiêu Thuấn Nhường Ngôi
Hoàng Đế Chiến Suy Vưu
Hòa Thượng Làm Nguyên Soái
Thành Cát Tư Hãn
Lưu Thủ Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh
Tên Giặc Bán Nước Tần Cối
Nhạc Phi Tinh Trung Báo Quốc
Nỗi Nhục Năm Tịnh Khang
Đại Văn Hào Tô Thức
Tư Mã Quang Và "Tư Trị Thông Giám"
Vương An Thạch Hiến Pháp
Phạm Trọng Yêm Tâm Ưu Thiên Hạ
Khấu Chuẩn Chống Giặc Liêu
Lý Hậu Chủ Vong Quốc
Bối Tửu Thích Binh Quyền
Trần Kiều Binh Biến
Xung Thiên Đại Tướng Quân Hoàng Sào
Kiêu Tướng Quách Tử Nghi
Dương Quý Phi Thảm Tử Mã Nguy Dịch
An Sử Chi Loạn
Tiên Thơ Và Thánh Thơ
Lý Lâm Phố Khẩu Mật Tâm Xà
Diêu Sùng Và Tống Cảnh
Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên
Sông Chan Can Pu Và Công Chúa Văn Thành
Huyền Trang Tây Du Thỉnh Kinh
Ngụy Chinh - Tấm Gương Của Đế Vương
Quyết Chiến Huyền Võ Môn
Tần Vương Lý Thế Dân
Lý Mật Ngưu Giác Quải Thư
Tùy Thang Vương Du Ngoạn Giang Đô
Trần Hậu Chủ Vong Quốc
Hiếu Văn Đế Cải Chế
Nhà Khoa Học Cổ Đại Tổ Xung Chi
Trận Đánh Phì Thủy
Vương Mãnh Bắt Rận Bàn Việc Thiên Hạ
Vương, Mã Cộng Thiên Hạ
Bát Vương Chi Loạn
"Văn Kê Khởi Vũ, Trung Lưu Kích Tiếp"
Thạch Sùng Và Vương Khải So Giàu
Dương Hỗ, Đỗ Dự Diệt Ngô
Tam Quốc Quy Tấn
Cúc Cung Tận Tụy, Tử Nhi Hậu Kỷ
Bảy Lần Bắt Mạnh Hoạch
Trận Xích Bích
Ba Lần Đến Lều Tranh
Trận Chiến Quan Độ
Mượn Danh Thiên Tử Ra Lệnh Cho Thiên Hạ
Vương Doãn Khéo Diệt Đổng Trác
Đổng Trác Chuyên Quyền
Hoàng Cân Quân Khởi Nghĩa (Khởi Nghĩa Khăn Vàng)
Sự Kiện "Đảng Cố"