Vững Bước Trên Con Đường Đổi Mới – Tập 2 (2015 – 2017)

Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
  • Lượt đọc : 220
  • Kích thước : 27.30 MB
  • Số trang : 678
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 276
  • Số lượt xem : 1.673
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đăng trên Báo Nhân dân từ năm 2011 đến năm 2017. Bộ sách gồm 2 tập:

Tập 1: 2011-2014 và Tập 2: 2015-2017, thể hiện quan điểm chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm cũng như những trăn trở của người lãnh đạo cao nhất của Đảng đối với những vấn đề quan trọng của đất nước: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, bộ sách là tài liệu quý, có ý nghĩa thiết thực, góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên định thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.