Xuất Bản Việt Nam 70 Năm Xây Dựng Và Phát Triển

  • Lượt đọc : 78
  • Kích thước : 4.49 MB
  • Số trang : 458
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 27
  • Số lượt xem : 447
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Xuất Bản Việt Nam 70 Năm Xây Dựng Và Phát Triển trên điện thoại
Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” tập hợp gần 50 bài viết của các nhà quản lý, nhà khoa học, những chuyên gia, những người làm công tác xuất bản. Kỷ yếu gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm; Phần thứ hai: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - tầm nhìn và định hướng phát triển. Thông qua các bài viết trong Kỷ yếu có thế thấy rõ được vai trò, vị trí, tầm quan trọng cũng như hành trình 70 năm của ngành Xuất bản, In và Phát hành; đồng thời dưới những góc độ khác nhau, các tác giả đưa ra những định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của ngành.