100 Bài báo song ngữ Nhật - Việt

  • Lượt đọc : 1.417
  • Kích thước : 16.93 MB
  • Số trang : 556
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 958
  • Số lượt xem : 5.359
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 100 Bài báo song ngữ Nhật - Việt trên điện thoại
Facebook group: Hội những ngƣời đọc báo tiếng Nhật đƣợc thành lập từ tháng 2/2020, với ý tƣởng ban đầu là lập một nhóm để mọi ngƣời cùng đọc báo tiếng Nhật và đƣa ra những từ vựng mà bản thân đã học đƣợc. Với cách làm nhƣ vậy các bạn dù không có thời gian thƣờng xuyên nhƣng vẫn có thể học đƣợc thêm từ vựng tiếng Nhật. Chúng ta có "nền kinh tế chia sẻ" với grab, airbnb thì cũng hoàn toàn có thể có một group "Một ngƣời vì mọi ngƣời, mọi ngƣời vì mọi ngƣời" giúp nhau học tiếng Nhật. Tính tới nay, trong group đã có khoảng hơn 1000 bài viết là các bài báo, tin thời sự của nhiều lĩnh vực từ đóng góp của hơn 200 thành viên trong nhóm. Trong đó có rất nhiều bài viết đƣợc đầu tƣ về thời gian và công sức dịch, có chất lƣợng tốt, nội dung hay, vì là nhóm kín nên những bài viết nhƣ vậy chƣa tiếp cận đƣợc với nhiều bạn học tiếng Nhật, vậy nên group đã cho ra mắt ebook "100 bài báo song ngữ Nhật - Việt".
Ebook 500 trang gồm hơn 100 bài báo song ngữ Nhật - Việt với nhiều chủ đề nhƣ tâm lý, khoa học, y tế, kinh tế, xã hội...đƣợc trình bày chi tiết và dễ đọc, dễ đối chiếu. Chúng mình cho rằng trên thị trƣờng cả sách giấy lẫn ebook hiện nay chƣa có quyển sách nào có số lƣợng bài viết đồ sộ và đa dạng nhƣ vậy. Đây sẽ là một nguồn tham khảo rất hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật, mọi ngƣời có thể sử dụng nhƣ một tƣ liệu để tập đọc hoặc dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật hoặc chỉ đơn giản là đọc để gia tăng hiểu biết trên các linh vực với các bài viết có góc nhìn từ ngƣời Nhật. 100 bài báo này không mang ý nghĩa là 100 bài tốt nhất mà chỉ đại diện cho phần lớn các bài viết trong group, còn rất nhiều bài hay khác trong nhóm, nhƣng chúng mình không thể cho hết vào trong 1 quyển ebook đƣợc nên bạn nào có hứng thú với cách học tập nhƣ trên hãy cùng tham gia với group “Hội những ngƣời đọc báo tiếng Nhật” nhé.
Chất lƣợng của các bản dịch xuất hiện trong ebook đƣợc chịu trách nhiệm bởi tác giả của bài dịch đó. Mọi copy sao chép xin vui lòng ghi rõ nguồn dẫn.