Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 10

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 717
  • Kích thước : 5.44 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 191
  • Số lượt xem : 2.302
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn “Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10” là tài liệu dùng cho học sinh trong quá trình học và ôn tập Sinh học 10.
Mục đích cuốn sách
Giúp học sinh củng cố các kiến thức về các giới sinh vật, sinh học tế bào và sinh học vi sinh vật thuộc phạm vi chương trình và sách giáo khoa Sinh học 10. Trong đó, một số bài tập có tính chất nâng cao ở các góc độ : mức độ tổng hợp của các bài lập. mở rộng kiến thức…
Giúp học sinh làm quen với loại bài tập trắc nghiệm.
Nội dung cuốn sách
Gồm 2 nội dung :
Phần bài tập : gồm các bài tập trắc nghiệm được biên soạn theo từng chương của sách giáo khoa. Cuốn sách đưa ra nhiều dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau như dạng có nhiều lựa chọn, điền khuyết, ghép nội dung… Các bài tập của chương trình nâng cao được đánh dấu *.