Bệnh Học Cơ Xương Khớp Nội Khoa

  • Lượt đọc : 2.101
  • Kích thước : 28.12 MB
  • Số trang : 416
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 2.345
  • Số lượt xem : 10.095
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn Bệnh học cơ xương khớ p nội k h o a được biên soạn dựa vào chương trình đào tạo sau đại học của trường Đại học Y Hà Nội vói phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách B ệnh học cơ xương khớp nội khoa do các cán bộ giảng dạy phân môn Cơ Xương Khớp thuộc Bộ môn Nội tông hợp — Đại học Y Hà Nội biên soạn,
nhằm cung cấp các kiến thức cơ bàn nhất, cặp nhặt nhất về chẩn đoán và điểu trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp ờ nước ta. Song song vối phần kiến thức, các tác giả còn nêu các kinh nghiệm lâm sàns của bàn thân, và minh hoạ nhiều hình ảnh với các chi dẫn để người đọc có thể dễ dàng áp dụng trên thực tế.