Dân Ca Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Hữu Ba
  • Lượt đọc : 86
  • Kích thước : 1.19 MB
  • Số trang : 75
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 42
  • Số lượt xem : 1.320
  • Đọc trên điện thoại :
Mỗi quốc gia trên thế giới đều có một nền quốc. nhạc riêng. Đề bảo tồn tính chất độc-lập và văn minh truyền thống của mỗi dân-tộc, nhiều nước đã có trường âm nhạc từ lâu đề dạy dân trong nước học quốc nhạc như học quốc ngữ quốc-văn.
Quốc-gia Việt-nam đã có một nền quốc nhạc truyền- thống, bắt nguồn từ tiếng nói giọng nói của người Việt, và đã tiến dần lên theo đà văn-minh của dân-tộc.
Nhạc Việt gồm có hai phần: A- Nhạc chính tông do dân-tộc tạo-tác. B- Nhạc ngoại lai đã được Việt hóa.
Tất cả gồm có nhiều bộ-môn, hàng trăm nhạc-cụ, hàng - ngàn nhạc điệu, với nghệ thuật cao đẹp, với màu sắc cố hữu. muôn đời. Như thể là đã bị suy tàn rất nhiều bởi những cơn biến cổ của lịch sử.
Ngày nay nước nhà đã độc lập, mọi bản năng bản-sắc của dân tộc cần phải được đề cao, nên mới có Trường Quốc- gia âm nhạc và đề xứng đáng với tính cách độc-lập tiến-bộ của một quốc gia đối với quốc tế trên địa-hạt âm-thanh, chỉ có quốc nhạc mới tiêu-biểu được quốc tính thuần túy như các nước khác. Vì vậy công việc phục hưng quốc nhạc, là vấn đề cấp bách, cần có một đường lối rỏ ràng khả dĩ bảo tồn được tinh chất dân-tộc mà vẫn tiến song song với văn-ninh nhân loại Như thế mới tránh khỏi cái nạn « bảo tồn thoái-hóa » hay « tiến bộ vong-bản »...