Giáo Trình Lắp Đặt Sửa Chữa Máy

Tác giả : Đinh Minh Diệm
  • Lượt đọc : 301
  • Kích thước : 1.13 MB
  • Số trang : 122
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 166
  • Số lượt xem : 1.457
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo Trình Lắp Đặt Sửa Chữa Máy trên điện thoại
NỘI DUNG

Chương 1 Những vấn đề chung

1.1 Sự phát triển của máy móc thiết bị

1.1.1 Sự phát triển về số lượng máy ( tính bằng chiếc máy cái )

[ 21,22]
1913 1930 1933 1940 1950
1.500 7.500 19.000 58.000 70.000
1954 1958 1961 1964
102.000 138.000 164.000 184.000

1.1.2 . Ða dạng về chủng loại thiết bị .
Máy móc trong các ngành nói chung và trong công nghiệp nói riêng rất đa dạng : Cơ khí , điện, xây dựng, điện tử, ...

Các loại máy động lực như máy phát điện, máy nổ, ...

Các loại máy nâng chuyển, vận chuyển,...
Máy có các chức năng công nghệ khác nhau : máy tiện, phay, bào,...

Máy tạo lực : máy búa, máy ép,...