Giáo trình lý thuyết tiền tệ, tín dụng

Tác giả : Phan Thị Thanh Hà
  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 19.13 MB
  • Số trang : 111
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 129
  • Số lượt xem : 585
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình lý thuyết tiền tệ, tín dụng trên điện thoại
I. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC LÝ THUYẾT TIỀN TỆ - TÍN DỤNG
Lý thuyết tiền tệ - tín dụng là môn học lý thuyết thuộc nhóm các môn học cơ sở, áp dụng cho các chuyên ngành Tài chính - Kế toán. Môn học Lý thuyết tiền tệ - tín dụng giới thiệu các vấn đề chung về tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, các chức năng, hình thức và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường; hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác; thanh toán không dùng tiền mặt và khái quát về tín dụng và thanh toán quốc tế.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
1. Mục tiêu chung của môn học
Hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng, ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận thức các môn học chuyên ngành được tốt hơn. Có nhận thức đúng đắn về chế độ tiền tệ và lưu thông tiền tệ ở Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể
* Về kiến thức: Hiểu những kiến thức cơ bản về tiền tệ, tín dụng trong nền kinh tế thị trường. Hiểu được hệ thống ngân hàng và sự hoạt động của ngân hàng. Hiểu được thị trường tiền tệ và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường.