Giáo trình toán rời rạc - Đặng Hoàng Ngọc Thành

  • Lượt đọc : 794
  • Kích thước : 1.35 MB
  • Số trang : 110
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 689
  • Số lượt xem : 3.578
  • Đọc trên điện thoại :
Trích phần khái niệm tập hợp :
Tập hợp là một khái niệm nguyên thủy. Người ta thừa nhận khái niệm này như một lẽ tất yếu mà không đưa ra một định nghĩa cụ thể. Các đối tượng trong thế giới hợp thành một tập hợp. Tập các sinh viên trong một lớp học. Tập các số tự nhiên. Tập các đường thẳng trong mặt phẳng. Tập các quốc gia trong một châu lục. Tập các cây trong rừng. Tập các phân tử nước trong một giọt nước.... Và hà hàng sa số những ví dụ về tập hợp