Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả : Phạm Ngọc Anh
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 56.42 MB
  • Số trang : 289
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 608
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về dân chủ,đại đoàn kết dân tộc, v.v..

Giáo trình gồm 8 chương:

- Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
- Chương I: Cơ sở, quá tình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
- Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
- Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
- Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
- Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
- Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.