Hồ Chí Minh - Tư Duy Kinh Tế

Tác giả : Cao Ngọc Thắng
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 48.89 MB
  • Số trang : 211
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 71
  • Số lượt xem : 755
  • Đọc trên điện thoại :
Ngay từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã bàn về những vấn đề kinh tế.Nét nổi bật trong tư duy của Hồ Chí Minh là Người đặt những vấn đề kinh tế trong mối quan hệ gắn bó mật thiết với những vấn đề chính trị và những vấn đề xã hội.

Điều này thể hiện nhất quán trong các tác phẩm của Người, từ “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường Kách mệnh”, “Chính cương vắn tắt”, “Chương trình Việt Minh”, “Tuyên ngôn độc lập”... đến “Di chúc”.

Những phát biểu của Hồ Chí Minh về những vấn đề kinh tế, trước và sau khi nước nhà giành được độc lập, trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, đều là mẫu mực của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và những quy luật kinh tế khách quan vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Việt Nam...