Nhân vật chính

"Em hãy trả lời cho thầy, biết trong câu chuyện ngụ ngôn "Cáo và quạ" ai là nhân vật chính.
"Thưa thầy miếng phomat ạ".

Bình luận