Kỹ Năng Lập Và Chỉ Đạo Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Cấp Xã, Phường Thị Trấn

Tác giả : Lê Văn Hoà
  • Lượt đọc : 169
  • Kích thước : 2.11 MB
  • Số trang : 330
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 62
  • Số lượt xem : 800
  • Đọc trên điện thoại :
Trong hệ thống hành chính nước ta, chính quyền cấp xã là cấp cơ sở, nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cụ thể quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng ở cơ sở; đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm to lớn tới chính quyền cấp xã. Bên cạnh sự hỗ trợ từ cấp trên xuống, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn tạo mọi điều kiện để cho chính quyền cấp xã có được sự chủ động trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Một trong những nội dung đó là các xã tự lập và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương mình, giúp cho việc ứng phó được với những thay đổi trong tương lai, hướng các nỗ lực vào việc hoàn thành các mục tiêu, tiết kiệm các nguồn lực, v.v..

Tuy nhiên, hiện nay ở cấp xã, phường, thị trấn, đội ngũ cán bộ mới đang từng bước được chuẩn hóa, số lượng cán bộ có trình độ còn rất ít, đa phần các cán bộ không được đào tạo cơ bản. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc lập và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tính khoa học và thực tiễn của các bản kế hoạch thường không cao nên khi triển khai luôn gặp lúng túng, khó kiểm soát, khi xảy ra hậu quả không xác định được vai trò trách nhiệm của các cán bộ xã, v.v..

Nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã, phường, thị trấn; phục vụ cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc quan tâm tới vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường, thị trấn do tập thể giảng viên của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

Cuốn sách tập trung trình bày những nội dung cơ bản như: công tác lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp tính các chỉ tiêu trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn; đồng thời phần cuối của cuốn sách còn có hệ thống các câu hỏi và đáp về kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 4 năm 2011
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT