Nhân tài nguồn tài nguyên số 1

Thể loại: Xã Hội Học ;Chính Trị
Tác giả : Ngọc Dao
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 52.48 MB
  • Số trang : 312
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 85
  • Số lượt xem : 569
  • Đọc trên điện thoại :
Nhân tài là nguồn tài nguyên chiến lược, nền tảng quyết định sự phát triển phồn vinh của mỗi quốc gia, dân tộc. Với sự phát triển của kinh tế tri thức hiện nay, việc thu hút, bởi dưỡng, phát triển và sử dụng nhân tài luôn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là mục tiêu hướng tới của mỗi quốc gia.
Để có được nguồn nhân tài phục vụ cho sự phát triển của đất nước, nhiều quốc gia đã sử dụng các chính sách "chiêu hiền đãi sĩ” và “trải thảm đỏ” nhằm thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Ở Trung Quốc, tư tưởng quan trọng về việc nhìn nhận, đánh giá và sử dụng nhân tài khoa học đang trở thành vấn đề rất được xã hội quan tâm . Xác lập vững chắc quan điểm nhân tài là nguồn tài nguyên số 1, ưu tiên phát triển nhân tài là con đường phát triển khoa học hiệu quả nhất, “lấy sử dụng làm gốc" là phương châm quan trọng để phát triển công tác nhân tài và được xem là một chiến lược quan trọng và lâu dài của Trung Quốc.
Ở Việt Nam, trong lịch sử phát triển của dân tộc, ông cha ta đã coi "hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Ngày nay trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng đến nhân tố con người. Cương lĩnh được thông qua trong Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) nêu rõ. ". Lấy con người là động lực và mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội " Tư tưởng này luôn được khẳng định trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội Đến Đại hội XI, trong Cương lĩnh được bổ sung và phát triển năm 2011, nhân tố con người lại được khẳng định và nhấn mạnh hơn, con người là trung tâm" của chiến lược phát triển. đồng thời là “chủ thể” của sự phát triển
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng và có những điểm tương đồng, nên việc tham khảo kinh nghiệm lâu nhau trong công tác phát triển nhân tài sẽ rất bổ ích trong quá trinh xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước.
Cuốn sách Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1 được dịch theo nguyên ban tiếng Trung do một tập thể tác giả biên soạn cùng các học giả, chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc tham gia thẩm định, Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô xuất bản. Cuốn sách đi sâu phân tích quan điểm phát triển nhân tài một cách khoa học, đề cập cách thức thực hiện tốt chiến lược bối dưỡng, phát triển và sử dụng nhân tài, tầm quan trọng của chiến lược này trong chiến lược phát triển tổng thể quốc gia của Trung Quốc
Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc

Tháng 6-2013
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA