Quyền mưu thần bí

Tác giả : Triệu Quốc Hoa
  • Lượt đọc : 691
  • Kích thước : 6.26 MB
  • Số trang : 428
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 611
  • Số lượt xem : 3.506
  • Đọc trên điện thoại :
Trong vài năm gần đây, nhất là từ khi chúng ta bước vào thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, một số hiện tượng mê tín dị đoan, có một thời tạm lắng xuống, nay lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại.
Đây đó, những cuốn sách in trái phép như: Tử vi, Tướng sử, Lịch vạn sự, Xem nướng tay hướng mặt... được lén lút bày bán.
Kinh nghiệm cho thấy, để chống lại có hiệu quả những tàn tích của văn hoá lạc hậu, cần phải xây dựng một nền văn hoá văn minh, khoa học và tiến bộ.
Với mục đích trên Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin cho ra mắt bạn đọc phần Văn hóa Thần bí Trung Hoa trong bộ “ĐẠI ĐIỂN TÍCH VĂN HÓA TRUNG HOA". Với nội dung trên, các tác giả - những học giả lớn của Trung Quốc dương dại - đã trình bày một cách có hệ thống những nghiên cứu công phu về những hiện tượng văn hoá mang tính chất thân bị sâu đậm.