Sách Giáo Khoa Hóa Học 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 24.183
  • Kích thước : 11.10 MB
  • Số trang : 209
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 13.928
  • Số lượt xem : 74.500
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 :

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – Hóa học 12
Bài 2. Lipit – Hóa học 12
Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Bài 4. Luyện tập este và chất béo
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 12
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 1 – Hóa học 12
CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – Hóa học 12
Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12
CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. Amin
Bài 10. Amino axit
Bài 11. Peptit và protein
Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 12
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 3 – Hóa học 12
CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương về polime
Bài 14. Vật liệu polime
Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 12
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 4 – Hóa học 12
CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
Bài 19. Hợp kim
Bài 20. Sự ăn mòn kim loại
Bài 21. Điều chế kim loại
Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại
Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 12
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 – Hóa học 12
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 6 – Hóa học 12
CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bài 31. Sắt
Bài 32. Hợp chất của sắt
Bài 33. Hợp kim của sắt
Bài 34. Crom và hợp chất của Crom
Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng
Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc
Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Hóa học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 7 – Hóa học 12
CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41. Nhận biết một số chất khí
Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Hóa học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 8 – Hóa học 12
CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế
Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Hóa học 12

Thuộc bộ sách