Tên không chép

Thầy giáo: Tại sao em lại chép bài của người khác thế?
Học sinh: Thưa thầy chỉ một tí chút không phải toàn bộ.
Thầy giáo: Vậy đâu, chỗ nào là chỗ em không chép của bạn? Học sinh: Tên của em ạ.

Bình luận