Về Mối Quan Hệ Giữa Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất

Thể loại: Triết Học
Tác giả : C. Mác
  • Lượt đọc : 157
  • Kích thước : 7.53 MB
  • Số trang : 602
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 159
  • Số lượt xem : 1.019
  • Đọc trên điện thoại :
Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là hòn đá tảng của chủ nghĩa duy vật lịch sử; và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất chính là nội dung hết sức quan trọng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, là quy luật kinh tế cơ bản và phổ biến của xã hội loài người.

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất đã được C.Mác và Ph.Ăngghen phát hiện và trình bày trong nhiều tác phẩm của các ông nghiên cứu về các hình thái kinh tế - xã hội của loài người trong lịch sử, về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản... Quy luật này tiếp tục được V.ILênin nghiên cứu, phát triển về mặt lý luận cũng như qua thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Để giúp các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và bạn đọc quan tâm đến kinh tế chính trị Mác - Lênin nói chung, mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất nói riêng được tiếp cận trực tiếp với các luận điểm của các nhà kinh điển Mác - Lênin về nội dung trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở nội dung sưu tầm, tuyển chọn các luận điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thuộc Đề tài KX.02.13; được trích dẫn từ các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, trong các bộ sách C.Mác và Ph.Ăngghen Toàn tập (50 tập) và V.I.Lênin Toàn tập (55 tập).

Việc tập trung giới thiệu các luận điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, nghiên cứu, tìm hiểu trực tiếp về học thuyết, tư tưởng của các ông. Nhưng do nội dung này được trình bày trong nhiều tác phẩm khác nhau, ở nhiều thời kỳ khác nhau trong quá trình nghiên cứu, hoạt động thực tiễn của các ông nên việc sưu tầm, giới thiệu khó tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót. Nhà xuất bản rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để hoàn thiện nội dung cuốn sách trong lần xuất bản sau.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

Tháng 10 năm 2019
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT