Bảng chỉ đường

Tác giả : Siddhartha Gotama
  • Lượt đọc : 393
  • Kích thước : 1.62 MB
  • Số trang : 517
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 234
  • Số lượt xem : 1.869
  • Đọc trên điện thoại :
Siddhartha Gotama ( hoặc gautama) thường được biết đến với tên gọi: Đức Phật.
Buddha (Phật) nghĩa là sự sáng suốt, là một trong mười danh hiệu.
Một danh hiệu khác thường được biết đến là Như Lai,
Siddhartha Gotama sinh ra cách đây khoảng gần 3000 năm, gần biên giới giữa Ấn Độ và Nepal bây giờ, thuộc dòng dõi Sakya ( thích ca) nên đôi khi được gọi là Phật thích ca
Lời nói tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Ðây là Như Lai,Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người.
Sau khi chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ, trong sạch. Tốt lành thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!"