Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Tác giả : Trần Xuân Tùng
  • Lượt đọc : 126
  • Kích thước : 10.22 MB
  • Số trang : 275
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 85
  • Số lượt xem : 973
  • Đọc trên điện thoại :
Trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời kỳ đổi mới vừa qua, không thể không kể đến sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành một nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở ra nhiều ngành nghề, sản phẩm mới, nâng cao năng lực quản lý và trình độ công nghệ, ‘tạo thêm nhiều việc làm, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ phát triển, đã trở thành một thành phần kinh tế, một bộ phận hữu cơ, gắn kết ngày càng chặt chẽ với các thành phần kinh tế khác của nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn cho tổng sản phẩm trong nước, được Nhà nước ta thừa nhận và khuyến khích phát triển.
Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài những năm qua cũng bộc lộ những mặt yếu kém, hạn chế; đồng thời bối cảnh bên ngoài và điều kiện bên trong nền kinh tế nước ta đang đặt ra những thách thức mới.
Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp của tác giả Trần Xuân Tùng.
Cuốn sách phân tích vai trò, vị trí khách quan của FDI đổi với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta, nêu bật những thành công cũng như những hạn chế chủ yếu trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI trong tình hình hiện nay; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy thu hút mạnh hơn và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn ngoại lực quan trọng này. Ngoài ra, phần phụ lục của cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thu hút và sử dụng vốn FDI qua các kỳ đại hội.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc

Tháng 12 năm 2004
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA