Đề Tài - Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự - Tập 1

Tác giả : Uông Chu Lưu
  • Lượt đọc : 345
  • Kích thước : 5.67 MB
  • Số trang : 206
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 211
  • Số lượt xem : 1.623
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, của bộ Tư pháp - Viện Khoa Học Pháp Lý. Được hoàn thành năm 2003.

Đề tài do nhiều cán bộ cấp cao của bộ Tư Pháp cùng phối hợp thực hiện. Chủ nhiệm đề tài do GS.TS Uông Chu Lưu (Bộ Trưởng bộ Tư Pháp lúc đó)