Giáo Trình Công Nghệ CNC

  • Lượt đọc : 495
  • Kích thước : 3.50 MB
  • Số trang : 145
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 303
  • Số lượt xem : 2.676
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách bao gồm 5 chương :
Chương 1 : Tổng quan về công nghệ CNC
Chương 2 : Hệ điều khiển CNC
Chương 3 : Máy công cụ CNC
Chương 4 : Ngôn ngữ lập trình và chương trình gia công
Chương 5 : Kỹ thuật lập trình