Giáo trình di truyền học

Tác giả : Đỗ Lê Thăng
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 57.70 MB
  • Số trang : 259
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 93
  • Số lượt xem : 744
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình chia làm 3 phần, gồm 18 chương
Phần Một: Di truyền học cơ sở
Chương I. Các quy luật Mendel
Chương II. Gen, nhiễm sắc thể và cơ chế của các quy luật Mendel
Chương III. Các gen đa alen và sự tương tác gen Chương IV. Liên kết gen và lập bản đồ gen ở sinh vật nhân chuẩn
Chương V. Các phương pháp khác để lập bản đồ di truyền Chương VI. Di truyền học các tính trạng số lượng
Chương VII. Di truyền ngoài nhân
Chương VIII. Di truyền học vi khuẩn và virut
Phần Hai: Di truyền học phân tử
Chương IX. ADN : Cấu trúc và sự sao chép
Chương X. Cấu trúc của nhiễm sắc thể nhân sơ và nhân chuẩn Chương XI. Phiên mã, dịch mã và mã di truyền
Chương XII. Các kỹ thuật dùng trong nghiên cứu di truyền phân tử
Chương XIII. Điều hoà biểu hiện của gen
Phần Ba: Sự biến đổi gen, hệ gen và tiến hóa
Chương XIV. Đột biến gen và sửa chữa đột biến gen
Chương XV. Đột biến số lượng và cấu trúc nhiễm sắc thể
Chương XVI. Các yếu tố di truyền vận động.
Chương XVII. Di truyền học quần thể và tiến hoá
Chương XVIII. Cơ sở di truyền học bệnh ung thư