Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (Phần chuyên sâu)

Tác giả : Dương Đăng Huệ
  • Lượt đọc : 438
  • Kích thước : 2.75 MB
  • Số trang : 14
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 173
  • Số lượt xem : 1.585
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (Phần chuyên sâu) được tái bản dùng cho chương trình đào tạo Luật sư 12 tháng - phần đào tạo kỹ năng chuyên sâu của Luật sư. Giáo trình được xây dựng trên các nguyên tắc căn bản sau: (i) Bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức và chuẩn đầu ra của chương trình khung đào tạo Luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và chương trình môn học kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng do Giám đốc Học viện Tư pháp ban hành; (ii) Bảo đảm sự kết nối, không trùng lặp với kỹ năng cơ bản trong Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng (Phần cơ bản); (iii) Hướng tới mục đích trang bị lý thuyết, kỹ năng và kiến thức chuyên sâu của Luật sư trong tư vấn pháp luật đối với một số lĩnh vực điển hình trong hoạt động của doanh nghiệp.
Giáo trình được hoàn thành bởi tập thể tác giả là các giảng viên, chuyên gia, Luật sư có uy tín, kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung Giáo trình được triển khai dưới góc độ kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng hành nghề Luật sư với việc vận dụng các kiến thức tổng hợp về Luật Doanh nghiệp và các ngành luật khác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp như sở hữu trí tuệ, tài chính, thuế, đất đai, lao động, đầu tư... Các chương đều tập trung giải quyết cả về nội dung chuyên sâu và cả về kỹ năng hành nghề của Luật sư nhằm giúp cho độc giả có khả năng tư duy hệ thống, biện chứng và logic để phân tích, đánh giá đúng, giải quyết thấu đáo các vấn đề pháp lý trong hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Giáo trình này cũng là tư liệu hữu ích cho các nhà khoa học tham khảo, nghiên cứu để tìm hiểu vấn đề có chiều sâu, toàn diện, tổng thể. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của Giáo trình cũng giúp cho những người làm công tác thực tiễn vận dụng đúng đắn các quy định của pháp luật, áp dụng kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong quá trình tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.