Hóa Học Hữu cơ 2

Tác giả : Đỗ Đình Răng
  • Lượt đọc : 1.764
  • Kích thước : 5.41 MB
  • Số trang : 343
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 974
  • Số lượt xem : 5.862
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Hoá học Hữu cơ 2” được biên soạn theo “Chương trình đào tạo Cử nhân khoa học Hoá học Đại học Sư phạm” đã được Hội đồng bộ môn Hoá học các trường đại học sư phạm (theo quyết định thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 1111/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/3/2000) thông qua ngày 29/3/2000 do yêu cầu mới về đào tạo giáo viên phổ thông trung học.

Tiếp theo cuốn “Hoá học Hữu cơ 1”, cuốn “Hoá học Hữu cơ 2” gồm 5 chương :

Chương VIII : Dẫn xuất halogen

Chương IX : Hợp chất cơ - nguyên tố

Chương X : Ancol - phenol - ete

Chương XI : Hợp chất cacbonyl

Chương XII : Axit cacboxylic và dẫn xuất

Mỗi chương có thể chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống : Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.

Nội dung các chương bao gồm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất.

Danh pháp các hợp chất hữu cơ là vấn đề còn nhiều tranh cãi. Để thống nhất, danh pháp trong cuốn sách này được dùng theo danh pháp IUPAC đã được ban hành trong cuốn “Danh pháp các hợp chất hữu cơ" của tác giả Trần Quốc Sơn, Trần Thị Tửu do NXBGD ẩn hành năm 2000.

Về các đơn vị đo lường, các tác giả nhận thấy là đơn vị đo lường trong các sách ở bậc Đại học trên thế giới và trong nước chưa thống 3 nhất theo một hệ thống.