Hỏi - Đáp Về Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (Bổ Sung, Phát Triển Năm 2011)

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nguyễn Viết Thông
  • Lượt đọc : 153
  • Kích thước : 0.63 MB
  • Số trang : 130
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 23
  • Số lượt xem : 484
  • Đọc trên điện thoại :
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được công bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong bối cảnh phần lớn các quốc gia vừa trải qua cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu và trong 10 năm qua vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn do tác động nhiều mặt về kinh tế, xã hội sau khủng hoảng. Cương lĩnh năm 2011 được bổ sung, phát triển trên cơ sở nghiên cứu lý luận với tư duy đổi mới và sự tổng kết thực tiễn đất nước qua hơn 20 năm đổi mới, thực tiễn thế giới với nhiều động thái, xu thế vận động mới đã làm sáng tỏ hơn những đặc trưng cơ bản của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân dân ta phấn đấu xây dựng, những mục tiêu, phương hướng, những định hướng lớn trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống đất nước với tầm nhìn trung hạn, dài hạn.

Những quan điểm lớn trong Cương lĩnh năm 2011 là những tổng kết có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; xác định rõ hơn phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; xác định được các mối quan hệ lớn cần nắm vững và giải quyết trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta;... Bên cạnh đó, Cương lĩnh cũng nêu rõ một số hạn chế, bất cập như: việc nhận thức 9 mối quan hệ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế nhất định; nhiều nội dung cụ thể của 9 mối quan hệ chưa được làm rõ, sâu sắc hơn về mặt lý luận, mới dừng ở mức chung chung mang tính phương pháp luận,...

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các nội dung của Cương lĩnh năm 2011, những thành tựu đạt được, những vấn đề còn hạn chế, bất cập, cần tiếp tục làm rõ để hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông.

Cuốn sách gồm 10 câu hỏi, được trình bày ngắn gọn các nội dung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội và con người; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011.
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, biên tập, song nội dung cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 01 năm 2021
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Sách liên quan