Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Phát Triển Đất Nước: Hiện Trạng – Vấn Đề Đặt Ra – Định Hướng Trong Giai Đoạn Mới

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Trần Quốc Toản
  • Lượt đọc : 159
  • Kích thước : 7.06 MB
  • Số trang : 478
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 63
  • Số lượt xem : 574
  • Đọc trên điện thoại :
Trải qua 75 năm, cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều chặng đường, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách, chông gai giành thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước ngày càng phát triển. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, chậm phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và khu vực đang có những thay đổi nhanh chóng và phức tạp khiến chúng ta cần có nhận thức rõ hơn về lý luận và thực tiễn đối với tất cả các mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển đất nước phù hợp trong giai đoạn mới.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước “Những cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” mã số KX.04.29/16-20, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (mã số KX.04/16-20), do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, PGS.TS. Trần Quốc Toản làm chủ nhiệm Đề tài.

Nội dung cuốn sách đã đánh giá khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước giai đoạn chiến lược 2011-2020, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội; nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong một số lĩnh vực chủ yếu qua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các nội dung đề cập trong cuốn sách rất rộng lớn, nhiều nội dung lại phức tạp và có sự biến động liên tục trong thực tế, vì vậy cuốn sách khó tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót. Nhà xuất bản và các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện nội dung cuốn sách trong lần xuất bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 01 năm 2021
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT