Một Số Luận Cứ Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch, Chống Phá Đại Hội XIII Của Đảng Tập 1

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Vũ Văn Hiền
  • Lượt đọc : 157
  • Kích thước : 4.51 MB
  • Số trang : 326
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 81
  • Số lượt xem : 724
  • Đọc trên điện thoại :
Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tế đất nước đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Từ khi thành lập (03/02/1930) cho tới nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới. Nhờ đó nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững.

Thực tế cho thấy, trước những bước ngoặt hoặc những lúc khó khăn của đất nước hay ở thời điểm có những sự kiện quan trọng, các thế lực thù địch thường đẩy mạnh chống phá về tư tưởng, còn trong nội bộ có thể xuất hiện những quan điểm lệch lạc. Hiện nay, chúng ta đang tích cực chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, tác động tiêu cực của tình hình thế giới... Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch, phản động tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đây cũng là thời điểm nảy sinh những nhận thức khác nhau, thậm chí sai trái. Vì thế, việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và trực tiếp là Đại hội XIII của Đảng càng cần được chú trọng hơn.

Để cuộc đấu tranh tư tưởng trong thời điểm này đạt kết quả tốt hơn, cần nhận rõ một thực tế là, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó là: những biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của cuộc đấu tranh; việc giữ vững nguyên tắc trong đấu tranh; việc xác định đối tượng đấu tranh, phương châm chỉ đạo, định hướng nội dung, phương pháp/phương thức đấu tranh, tính kịp thời, tính thuyết phục còn hạn chế; tổ chức lực lượng, những điều kiện bảo đảm cho đấu tranh còn bất cập; chưa gắn liền cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch với bảo vệ, phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong điều kiện mới, v.v.. Cuộc đấu tranh còn thiếu những luận cứ thuyết phục có tính chuyên môn cao, tính chuyên sâu và tính chuyên nghiệp của lực lượng nòng cốt, nhất là đấu tranh ở tầm quan điểm, lý luận, buộc đối phương phải “tâm phục, khẩu phục”. Nói cách khác, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến đấu tranh trực tiếp, trực diện với từng hoặc các quan điểm sai trái, thù địch mà chưa quan tâm đúng mức đến trang bị phương pháp, cách thức đấu tranh, bằng cách trang bị các luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong thời gian trước và sau Đại hội XIII của Đảng, cần phải chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để tìm ra những luận cứ xác đáng phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực. Xuất phát từ bối cảnh và yêu cầu mới đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương xuất bản cuốn sách Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1). Cuốn sách bao gồm 16 bài viết, tập trung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Đây là một tài liệu rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn và có căn cứ lý luận, thực tiễn phản bác lại các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 12 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT