Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa

Tác giả : Vương Hồng Sến
  • Lượt đọc : 583
  • Kích thước : 51.25 MB
  • Số trang : 272
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 659
  • Số lượt xem : 3.776
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1: Đồ gốm, đồ sứ đối với người Trung Hoa.
Chương 2. Bước đường tiến hóa từ thuở sơ khai đến thế kỷ XVIII.
Chương 3: Khảo về vật liệu cần thiết để làm ra đồ sành.
Chương 4: Phương pháp chế tạo đồ sành.
Chương 5: Hình thù và công dụng của đồ sành đồ sứ.
Chương 6: Ý nghĩa của các kiểu vẽ trên sứ Trung Quốc.
Chương 7: Kỹ thuật vẽ vời trên đồ sứ. Kỹ thuật vẽ trên thai
Chương 8: Các tình tuồng, kiểu vở vẽ trên đồ sứ.
Chương 9: Nói về niên hiệu chế tạo và các dấu hiệu khác trên đồ sành sứ.