Nghiệp Vụ Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Dành Cho Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Cấp Xã Và Cán Bộ Tài Chính - Kế Toán Cấp Xã

Tác giả : Nhữ Trọng Bách
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 15.27 MB
  • Số trang : 268
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 31
  • Số lượt xem : 342
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Nghiệp Vụ Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Dành Cho Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Cấp Xã Và Cán Bộ Tài Chính - Kế Toán Cấp Xã trên điện thoại
Trong hệ thống hành chính nước ta, chính quyền cấp xã là cấp cơ sở trong hệ thống chính quyền bốn cấp hoàn chỉnh: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Chính quyền cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cụ thể quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở, bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Cùng với việc quản lý các mặt hoạt động khác trên địa bàn, chính quyền cấp xã còn có nhiệm vụ quan trọng là quản lý các hoạt động tài chính và ngân sách.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích về quản lý hoạt động tài chính và ngân sách thì thực tế cho thấy không ít Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết và xử lý các tình huống tài chính phát sinh. Những khó khăn vướng mắc nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là các tài liệu hướng dẫn dành cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa gắn với thực tiễn tại địa phương...

Để giúp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã do TS. Nhữ Trọng Bách và ThS. Đinh Khắc Trung đồng chủ biên.

Quản lý tài chính là lĩnh vực phức tạp, thường xuyên có sự thay đổi về chính sách, vì vậy cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, Nhà xuất bản và nhóm tác giả mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để hoàn thiện nội dung cuốn sách trong lần xuất bản sau.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 9 năm 2015
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT