Những Điều Cần Biết Về Đào Tạo Nghề Và Việc Làm Đối Với Lao Động Nông Thôn

Tác giả : Hà Anh
  • Lượt đọc : 179
  • Kích thước : 0.87 MB
  • Số trang : 168
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 41
  • Số lượt xem : 676
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Những Điều Cần Biết Về Đào Tạo Nghề Và Việc Làm Đối Với Lao Động Nông Thôn trên điện thoại
Nội dung sách tập trung đề cập những vấn đề chung về đào tạo nghề, việc làm; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách; một số nghiệp vụ về tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm trong đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.