Phân tích kỹ thuật trong ứng dụng đầu tư chứng khoán

  • Lượt đọc : 242
  • Kích thước : 13.96 MB
  • Số trang : 393
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 321
  • Số lượt xem : 1.189
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Phân tích kỹ thuật trong ứng dụng đầu tư chứng khoán trên điện thoại
Giới thiệu
Triết lý hay lý do căn bản của phân tích kỹ thuật
Giá phản ảnh tất cả hành động thị trường
Giá dịch chuyển theo xu hướng
Quá khứ tự nó sẽ lặp lại
Sự khác nhau giữa dự báo bằng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
Phân tích so với định thời gian
Tinh linh hoạt và khả năng thích ứng của phương pháp
phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật được áp dụng trong các hoàn cảnh kinh doanh khác nhau
Phân tích kỹ thuật áp dụng đối với các khoảng thời gian khác nhau
Dự báo kinh tế
Nhà phân tích kỹ thuật hay nhà lập đồ thị
Một sự so sánh ngắn gọn về phân tích kỹ thuật chứng khoán và hợp đồng giao sau
...