Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Quang Vinh
  • Lượt đọc : 10.341
  • Kích thước : 14.70 MB
  • Số trang : 203
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 4.694
  • Số lượt xem : 32.160
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm hai phần:Di truyền và biến dị Và Sinh vật và Môi trường đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …
Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 :
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
Bài 1: Menđen và di truyền học
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
Bài 7: Ôn tập chương I
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1- Sinh học 9
CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
Bài 8: Nhiễm sắc thể
Bài 9: Nguyên phân
Bài 10: Giảm phân
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
Bài 13: Di truyền liên kết
Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) – Chương 2 – Sinh học 9
CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN
Bài 15: ADN
Bài 16: ADN và bản chất của gen
Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
Bài 18: Prôtêin
Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học 9
CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
Bài 21: Đột biến gen
Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
Bài 25: Thường biến
Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học 9
CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
Bài 30: Di truyền học với con người
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Sinh học 9
CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
Bài 31: Công nghệ tế bào
Bài 32: Công nghệ gen
Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Bài 35: Ưu thế lai
Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 1- Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 – Sinh học 9
Đề kiểm tra học kì – Học kì 1 – Sinh học 9
SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Bài 45 – 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI
Bài 47: Quần thể sinh vật
Bài 48: Quần thể người
Bài 49: Quần xã sinh vật
Bài 50: Hệ sinh thái
Bài 51 – 52: Thực hành: Hệ sinh thái
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Sinh học 9
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
Bài 54: Ô nhiễm môi trường
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
Bài 56 – 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 8 – Sinh học 9
CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 9 – Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2- Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 – Sinh học 9
Đề kiểm tra học kì – Học kì 2 – Sinh học 9

Thuộc bộ sách