Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Công Nghệ 10 Công Nghệ Trồng Trọt – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Giáo dục ;Lớp 10
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 124
  • Kích thước : 7.23 MB
  • Số trang : 37
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 105
  • Số lượt xem : 1.242
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.

1.KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ.
1.1. Giới thiệu chung.
1.2. Điểm mới của chương trình môn Công nghệ
1.3. Giáo dục STEM và hướng nghiệp trong Chương trình môn Công nghệ.
1.4. Chương trình môn Công nghệ lớp 10 – Công nghệ trồng trọt .

2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA CÔNG NGHỆ 10 - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT.
2.1. Quan điểm biên soạn
2.2. Điểm mới của sách giáo khoa Công nghệ 10.
2.3. Cấu trúc sách giáo khoa Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt.
2.4. Khung kế hoạch dạy học với sách giáo khoa Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
3.1. Đặc điểm dạy học phát triển năng lực và phẩm chất.
3.2. Phát triển phẩm chất và năng lực trong dạy học Công nghệ.

4. ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 10.
4.1. Định hướng đánh giá trong dạy học phát triển năng lực.
4.2. Công cụ đánh giá trong dạy học Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt

5. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ.

5.1. Sách giáo viên Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt.
5.2. Cam kết hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí trong việc sử dụng nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử
5.3. Hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trong dạy học.

PHẦN HAI. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

1. THIẾT KẾ BÀI DẠY VỚI SÁCH GIÁO KHOA CÔNG NGHỆ 10 – CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT
1.1. Xác định mục tiêu bài học
1.2. Phân tích cấu trúc và đặc điểm nội dung bài học..
1.3. Thiết kế các hoạt động dạy học

2. BÀI SOẠN MINH HOẠ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách liên quan