Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 156
  • Kích thước : 12.83 MB
  • Số trang : 82
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 226
  • Số lượt xem : 2.229
  • Đọc trên điện thoại :
Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7.
1.1. So sánh điểm khác biệt giữa Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học tự nhiên lớp 7 và Chương trình giáo dục phổ thông môn học 2006
1.1.1. Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học tự nhiên
1.1.2. So sánh về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với chuẩn kiến thức, kĩ năng của các phần tương ứng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2006
1.1.3. So sánh về khối lượng kiến thức
1.2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực
13. Thời lượng thực hiện
1.4. Phương pháp dạy học
15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục

2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7
2.1. Quan điểm tiếp cận, biên soạn
2.2. Giới thiệu, phân tích cấu trúc sách, cấu trúc bài học
2.2.1. Phân tích ma trận Nội dung – Hoạt động – Năng lực
2.2.2. Cấu trúc sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7
2.2.3. Cấu trúc bài học
2.3. Phương pháp dạy học/tổ chức hoạt động
2.3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên
2.3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp cách thức tổ chức các hoạt động dạy học
....