Tâm lý người An Nam - tính cách dân tộc, tiến trình lịch sử, tri thức, xã hội và chính trị

Tác giả : Paul Giran
  • Lượt đọc : 11
  • Kích thước : 55.06 MB
  • Số trang : 258
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 352
  • Số lượt xem : 1.391
  • Đọc trên điện thoại :
Paul Giran, một quan chức của chính quyền Đông Dương thuộc địa, có tham vọng tường giải tâm lý dân tộc An Nam, bằng một cuộc truy nguyên về cội nguồn dân tộc đó ở đại gia đình dòng giống Mông Cổ chiếm cứ vùng trung tâm châu Á, đánh giá những nhân tố tác động thuộc về môi trường tự nhiên và nhân văn, để rồi đúc kết nên cá tính và tâm hồn bản địa trải qua cuộc tiến hóa dài lâu của lịch sử.
Với kiến văn sắc sảo và sự hiểu biết khá phong phú của Paul Giran về lịch sử, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa Việt Nam.
Tài liệu gồm các nội dung chính sau:
Phần 1: Tính cách dân tộc gồm có: chủng tộc, môi trường , tâm hồn An Nam
Phần 2: Sự tiến hóa của dân tộc An Nam gồm có: Sự tiến hóa lịch sử, Sự tiến hóa trí tuệ, Sự tiến hóa xã hội và chính trị.