Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

  • Lượt đọc : 485
  • Kích thước : 5.00 MB
  • Số trang : 226
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 283
  • Số lượt xem : 2.261
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal