Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế

  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 20.57 MB
  • Số trang : 282
  • Đăng lúc : 1 tháng trước
  • Số lượt tải : 40
  • Số lượt xem : 263
  • Đọc trên điện thoại :
Trước hết, tôi xin thành thật cám ơn Ông Hoàng- trọng-Thược đã có nhã ý đưa cho tôi xem trước bồn thảo tập khảo cứu này nhan-đề là "TINH-THẦN TRÀO- PHÚNG TRONG THI-CA XỨ HUẾ» đề nhờ tôi đề tựa. Nhưng thật ra, tôi xin cám ơn Hoàng tiên-sinh nhiều hơn hết về những thích thú mà tôi đã được hưởng trong khi đọc tập khảo cứu này mà Tiên-sinh đã dày công sưu tầm và biên soạn.
Thật vậy, trước kia, khi đọc các tám-phầm khảo- cứu cùng loại của ông Lãng-Nhân Phùng-tất-Đắc nhan- đề là «GIAI-THOẠI LÀNG NHO» và «CHƠI CHỮ”, tôi đã cảm thấy thích thú nhiều lắm. Nay được đọc tác phầm «TINH-THẦN TRÀO-PHÚNG TRONG THI-CA- XỨ HUẾ» của Hoàng tiên sinh, tôi cũng cảm thấy thích thú không kém. Thật là một bên tám lạng, một bên nửa cân.