Từ Điển Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng Trung Quốc

  • Lượt đọc : 666
  • Kích thước : 29.09 MB
  • Số trang : 464
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 792
  • Số lượt xem : 3.425
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Từ Điển Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng Trung Quốc trên điện thoại
Từ Điển Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng Trung là cuốn từ điển thích hợp cho bất cứ ai học tiếng Trung.Nội dung bao gồm 7000 chữ Hán hiện đại có tần số sử dụng nhiều nhất, thứ tự các nét của từng chữ được thể hiện dưới 3 hình thức:
- Thứ nhất, viết dưới dạng chữ hoàn chỉnh
- Thứ hai, thể hiện qua 5 nét cơ bản
- Thứ ba, thể hiện 5 nét cơ bản dưới dạng số thứ tự 1,2,3,4,5
Thứ tự các nét được liệt kê theo đúng chuẩn của Ủy ban ngôn ngữ Trung Quốc, áp dụng thống nhất tại Trung Quốc