Vệ Sinh Môi Trường Và Phòng Bệnh Ở Nông Thôn

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Phạm Ngọc Quế
  • Lượt đọc : 88
  • Kích thước : 3.31 MB
  • Số trang : 132
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 32
  • Số lượt xem : 434
  • Đọc trên điện thoại :
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đời sống và môi trường sinh hoạt ở nông thôn đã được nâng cao rõ rệt so với trước kia. Bước sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc cơ khí hóa nông nghiệp và áp dụng những biện pháp tăng cường năng suất cây trồng như dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu bệnh ngày một tăng, nếu không bảo đảm an toàn có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khoẻ con người. Cùng với những thành quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn và yếu kém trong vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khoẻ cho người dân nông thôn, miền núi, ví dụ như việc giải quyết nước sạch cho sinh hoạt, việc an toàn thực phẩm, việc sử dụng các hóa chất trừ sâu, v.v.. Công tác tuyên truyền phổ biến những kiến thức vệ sinh, phòng bệnh ở nông thôn chưa sâu rộng, một số thói quen trong sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh.

Nhằm giải quyết vấn đề này, Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25-8-2000 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020) với mục đích cải thiện cơ bản vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam trước mắt và lâu dài.

Để thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản cuốn sách: Vệ sinh môi trường và phòng bệnh ở nông thôn, với mục đích giúp người dân một số kiến thức cơ bản trong việc cải thiện vệ sinh môi trường và những biện pháp vệ sinh, phòng bệnh để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân mỗi người và cho cộng đồng.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để cho cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 8 năm 2011
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT