500 vị La Hán

Tác giả : Phạm Đức Hân
  • Lượt đọc : 380
  • Kích thước : 5.69 MB
  • Số trang : 419
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 358
  • Số lượt xem : 2.283
  • Đọc trên điện thoại :
La hán tức A La hán (dịch âm từ tiếng Phạn - Arhat), đến một thành tựu rất cao.
Có sách nói: một tín đồ Phật giáo tu hành, có thể đạt đến bốn thành tựu ở mức độ cao thấp khác nhau. Mỗi thành tựu được gọi là nuột “quả vị”, tương tự như học vị ngày nay. Bốn quả vị ấy là:

QUẢ VỊ THỨ NHẤT: Còn có tên gọi là Dự lưu quả (Srotàpanna, dịch âm là Tu đã hoàn), đạt được Sơ quả thì khi luân hồi sẽ không bị sa đọa vào cõi “ác thủ” (tức là biến thành các loại súc sinh, ác quỷ).

QUẢ VỊ THỨ HAI: Còn có tên gọi là Nhất mễ quả (Sakrdāgāmin, dịch âm là Tư đà hàm), đạt đến quả vị này thì chỉ còn một lần luân hồi sinh tử. QUẢ VỊ THỨ BA: Còn có tên gọi là Bất hoàn quả(Anàgamin, dịch âm là A na hàn) đạt được quả vị này th

không bao giờ trở lại “Dục giới”, mà sẽ được siêu sinh lên Thiên giới.
QUẢ VỊ THỨ TƯ: Còn có tên gọi là A La hán quả, thụ dược quả này, tức là các nghiệp xấu đã hết, muốn hạnh tròn đầy, những gì đáng làm thì đã làm, những gì biện biệt đã biện biệt, vĩnh viễn không đầu thai chuyển thể để nhận quả khổ “sinh tử luân hồi”.