Địa Lí 10 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Thông
  • Lượt đọc : 2.962
  • Kích thước : 27.35 MB
  • Số trang : 218
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.332
  • Số lượt xem : 7.274
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Địa Lí 10 Nâng Cao trên điện thoại
Mục lục

PHẦN MỘT. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG I BẢN ĐỒ

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ
Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ (tiếp theo)

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. Ứng dụng của viễn thám hệ thống thông tin Địa lí

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

CHƯƠNG II VŨ TRỤ. CÁC CHUYỂN ĐỘNG CHÍNH CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ CỦA CHÚNG

Bài 5. Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất

Bài 6. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

Bài 7. Thực hành : Hệ quả địa lí chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

CHƯƠNG III CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN

Bài 8. Học thuyết về sự hình thành Trái Đất. Cấu trúc của Trái Đất

Bài 9. Thuyết kiến tạo mảng. Vật liệu cấu tạo Trái Đất.

Bài 10. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 11. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

BÀI 12. Thực hành : Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

CHƯƠNG IV KHÍ QUYỂN

Bài 13. Khí quyển

Bài 14. Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 15. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 16. Độ ẩm của không khí. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển

Bài 17. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố mưa

Bài 18. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ của một số đới khí hậu

CHƯƠNG V THUỶ QUYỂN

Bài 19. Thuỷ quyền. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Nước ngầm. Hồ

Bài 20. Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 21. Nước biển và đại dương

Bài 22. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển

Bài 23. Thực hành : Phân tích chế độ nước sông Hồng

CHƯƠNG VI THỔ NHƯỠNG QUYỀN VÀ SINH QUYỀN

Bài 24. Thổ nhưởng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 25. Sinh quyền. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 26. Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

Bài 27. Thực hành : Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất

CHƯƠNG VII MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bài 28. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bài 29. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

CHƯƠNG VIII ĐỊA LÝ DÂN CƯ

Bài 30. Dân số và sự gia tăng dân số

Bài 31. Cơ cấu dân số

Bài 32. Thực hành: Vẽ và phân tích tháp tuổi

Bài 33. Các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo

Bài 34. Phân bố dân cư. Các loại hình quân cư và đô thị hoá

Bài 35. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

CHƯƠNG IX CƠ CẤU NỀN KINH TẾ, MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bài 36. Các nguồn lực phát triển kinh tế

Bài 37. Cơ cấu nền kinh tế

Bài 38. Thực hành: Xây dựng biểu đồ địa lí kinh tế - xã hội

CHƯƠNG X ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

Bài 39. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 40. Địa lí ngành trồng trọt

Bài 41. Địa lí ngành chăn nuôi

Bài 42. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 43. Thực hành: Sử dụng phương pháp Bản đồ - Biểu đồ để thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới

CHƯƠNG XI ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

Bài 44. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp.
Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 45. Địa lí các ngành công nghiệp

Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Bài 46. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 47. Thực hành : Về và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

CHƯƠNG XII ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

Bài 48. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài 49. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 50. Địa lí các ngành giao thông vận tải
Địa lí các ngành giao thông vận tải (tiếp theo)

Bài 51. Thực hành : Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma

Bài 52. Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bài 53. Địa lí ngành thương mại

Bài 54. Thị trường thế giới

Bài 55. Thực hành : Về lược đó và phân tích số liệu về du lịch

CHƯƠNG XIII MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bài 56. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 57. Môi trường và sự phát triển bền vững

Bài 58. Thực hành : Tìm hiểu một số vấn đề môi trường của địa phương

Thuộc bộ sách