Điều Lệ Đảng Khóa XI Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 189
  • Kích thước : 12.65 MB
  • Số trang : 232
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 23
  • Số lượt xem : 865
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giúp cho các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân có tài liệu tìm hiểu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XI thông qua cùng một số quy định, hướng dẫn thi hành.