Hội Đồng Lý Luận Trung Ương – 25 Năm Xây Dựng Và Phát Triển

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 200
  • Kích thước : 1.61 MB
  • Số trang : 246
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 42
  • Số lượt xem : 769
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính. Bên cạnh việc nêu bật quá trình hình thành, phát triển và khẳng định những đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương trong sự nghiệp đổi mới đất nước, cuốn sách làm rõ đặc điểm mô hình tổ chức và hoạt động, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vấn đề đặt ra, đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị của Hội đồng Lý luận Trung ương cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Hội đồng Lý luận Trung ương nói riêng, công tác nghiên cứu lý luận của Đảng nói chung đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Sách liên quan