Lý Thuyết Cơ Bản Toán 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Bảo Vương
  • Lượt đọc : 1.080
  • Kích thước : 2.18 MB
  • Số trang : 43
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 453
  • Số lượt xem : 2.753
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục

PHẦN 3 ĐẠI SỐ 11 4
Chương 1 Lượng giác 4
Vấn đề 1 Các hàm số lượng giác 4
Vấn đề 2 Phương trình lượng giác cơ bản 8
Vấn đề 3 Phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác 8
Vấn đề 4 Phương trình bậc nhất theo sin, cos 8
Vấn đề 5 Phương trình thuần nhất đối với sin, cos 9
Vấn đề 6 Phương trình đối xứng đối với sin, cos 9
Chương 2 Tổ hợp – xác suất 9
Vấn đề 1 Hai quy tắc đếm cơ bản 9
Vấn đề 2 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 10
Vấn đề 3 Nhị thức newton 10
Vấn đề 4 Biến cố và xác suất của biến cố 11
Ván đề 5 Các quy tắc tính xác suất 11
Vấn đề 7 Khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc 12
Chương 3 Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân 13
Vấn đề 1 Chứng minh quy nạp 13
Vấn đề 2 Dãy số 13
Vấn đề 3 Cấp số cộng 14
Vấn đề 4 Cấp số nhân 15
Chương 4 Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số 15
Vấn đề 1 Giới hạn dãy số 15
Vấn đề 2 Giới hạn hàm số 16
Vấn đề 3 Giới hạn 1 bên 18
Vấn đề 4 Tính liên tục 19
Chương 5 Đạo hàm 20
Vấn đề 1 Đạo hàm 20
Vấn đề 2 Các quy tắc tính đạo hàm 20
Vấn đề 3 Đạo hàm cấp cao 21
Vấn đề 4 Phương trình tiếp tuyến 22
PHẦN 4 HÌNH HỌC 23
Chương 1 Phép biến hình 23
Vấn đề 1 Phép biến hình 23
Vấn đề 2 Phép tịnh tiến 24
Vấn đề 3 Phép đối xứng trục 24
Vấn đề 4 Phép đối xứng tâm 25
Vấn đề 5 Phép quay 25
Vấn đề 6 Khái niệm về phép dời hình, hai hình bằng nhau 26
Vấn đề 7 Phép vị tự 26
Vấn đề 8 Phép đồng dạng 27
Chương 2 Quan hệ song song 27
Vấn đề 1 Đại cương hình học không gian 27
Vấn đề 2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 30
Vấn đề 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song 30
Vấn đề 4 Hai mặt phẳng song song 31
Chương 3 Quan hệ vuông góc 33
Vấn đề 1 Vectơ trong không gian 33
Vấn đề 2 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 35
Vấn đề 3 Góc giữa hai đường thẳng 36
Vấn đề 4 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 37
Vấn đề 5 Hai mặt phẳng vuông góc 37
Vấn đề 6 Góc giữa hai mặt phẳng 39
Vấn đề 7 Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 39
Vấn đề 8 Hai đường thẳng chéo nhau 40
Vấn đề 9 Dựng thiết mặt phẳng (a) với khối chóp, biết (a) vuông góc với một đường thẳng d nào đó thuộc khối chóp 41