Nhân vật lịch sử Kinh đô Hoa Lư

Tác giả : Lã Đăng Bật
  • Lượt đọc : 192
  • Kích thước : 6.08 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 101
  • Số lượt xem : 1.136
  • Đọc trên điện thoại :
Đinh Tiên Hoàng đế
Dương hậu
Lê Đại Hành hoàng đế
Định quốc công Nguyễn Bặc
Ngoại giáp Đinh Điền
Đô hộ phủ sỹ sư Lưu Cơ
Trịnh Tú
Thân vệ Đại tướng quân Phạm Bạch Hổ
Tướng quân Phạm Hạp
Thái uý Phạm Cự Lượng
Nam Việt vương Đinh Liễn
Thái tử Hạng Lang
Vua Đinh Toàn
Công chúa Phất Kim