Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Ngữ Văn

Thể loại: Giáo dục ;Lớp 12
Tác giả : Nguyễn Thái Hà
  • Lượt đọc : 633
  • Kích thước : 18.49 MB
  • Số trang : 257
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 158
  • Số lượt xem : 1.726
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hỏa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc” đồng thời “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan”; tại Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phố thông, giáo dục thường xuyên và giảo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015 đã nêu: “Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết họp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kì, cuối năm học”. Theo đó, Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt phương án thi tốt nghiệp Trung học phô thông và tuyến sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định: “Từ năm 2015, tổ chức một cuộc thi quốc gia (gọi là kì thi Trung học phổ thông quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và làm căn cứ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng”... "Để được xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển sinh vào các trưòng đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí”... “Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút”, ... “Đề thi đánh giá thí sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh”. Nhằm giúp các thầy, cô giáo và học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình rèn luyện các kĩ năng ôn tập theo định hướng trên, các tác giả là Chuyên viên Vụ GDTrH và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức biên soạn và giới thiệu bộ sách ÔN LUYỆN THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỐC GIA các môn học theo quy định.

Cuốn ÔN LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN được biên soạn với mục đích làm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức kĩ năng Ngữ văn hữu ích để học sinh chuẩn bị cho kì thi Tmng học phổ thông quốc gia. Cuốn sách được viết theo thứ tự giới thiệu các đề thi và gợi ý làm bài. Mỗi bài có thể có những cách triển khai và trình bày khác nhau, song đây là những gợi ý để giáo viên có thể cấu tạo ma trận khác nhau nhằm kiểm tra và đánh giá năng lực của học sinh.

Tuy nhiên, nội dung cuốn sách được xem là các phưong án giả định để giúp học sinh làm quen với nhiều tình huống khác nhau nhằm rèn luyện kĩ năng giải quyết các tình huống của đề thi. Trong quá trình sử dụng, các thầy, cô giáo có thể linh hoạt cấu tạo, xây dựng các tình huống, tổ hợp câu khác nhau phù hợp với mục đích, yêu cầu ôn tập toàn diện của từng đối tượng học sinh, nhóm học sinh sao cho hiệu quả.

Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những sơ suất, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

NHÓM BIÊN SOẠN